فراخوان شناسایی تامین کنندگان

فرم شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
کداقتصادی :
شناسه ملی :
شماره ثبت :
وب سایت :
تلفن :
فاکس :
آدرس :
نام و نام خانوادگی نماینده :
تلفن همراه نماینده :
پست الکترونیکی نماینده :
ثبت اطلاعات