شاخص های کیفی شبکه اینترنت لایزر

شاخص کیفیت اینترنت استان تهران

 
 
SLA خرابی
متوسط 3 ماه میزان تخطی یا بهبود تعداد گزارش خرابی متوسط زمان خرابی به ساعت