فرم شکایات

فرم شکایات

مشترکین محترم خدمات لایزر می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شکایات از کیفیت و نحوه ارائه خدمات و پشتیبانی ، با تکمیل و ارسال فرم زیر شکایت خود را مطرح نمایند. واحد فنی شرکت با بررسی شکایات ارسالی از سوی مشترکین نسبت به رفع و بهبود آن جهت افزایش رضایتمندی مشترکین اقدام خواهد نمود.
نام مشترک :
شماره اشتراک ADSL :
کدملی :
تلفن تماس :
پست الکترونیکی :
متن شکایت :
ثبت شکایت