شرکت لایزر دارای پروانه PAP به شماره 15149/12/310 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
درباره لایزر بیشتر بدانید.
اخبار لایزر