شرکت لایزر دارای پروانه FCP به شماره 25-94-100 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
درباره لایزر بیشتر بدانید.